Sanasto

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adapteri
Sovitinlaite, joka mahdollistaa kahden tai useamman erityyppisen komponentin, liittimen tai eri tekniikkaa käyttävän laitteen liittämisen toisiinsa tai johonkin alustaan.
Aikakorjaustyökalu
Audacityssä aikakorjaustyökalulla voidaan klikkaamalla tarttua tiedostoihin ja siirrellä niitä raahaamalla haluttuun paikkaan.
Aktiivikaiutin
Kaiutin, jossa itsessään on sisäinen päätevahvistin. Aktiivikaiuttimen käyttämiseen ei tarvita erillistä vahvistinlaitetta.
Alfaversio
Ohjelmistotuotannossa käytettävässä versiointimallissa ensimmäinen käyttövalmis, mutta hyvin keskeneräinen versio.
Alkunosto
(fade in) Äänenvoimakkuuden nostaminen portaattomasti hiljaisuudesta haluttuun tasoon.
Amplitudi
Amplitudi eli värähdyslaajuus ilmaisee värähdysliikkeen laajuutta. Akustiikassa äänen voimakkuutta vastaa käsite taso, jolla tarkoitetaan amplitudin laajuutta: ääni on sitä voimakkaampi, mitä suurempi ääniaaltojen amplitudi on.
Audio
ääni (Katso ääni)
Audio IO
Audacityssä valikko, jossa määritellään, mitä äänikortin väylää käytetään äänitettäessä ohjelmaan (in eli I) ja mitä kautta ääntä toistetaan eli kuunnellaan (out eli O).
Audioleike
äänitiedosto tai sen osa
AUP
Audacity Project –tiedostomuoto.
AUX-lähtö
Yhden kanavan sisältämä erillinen, säädettävä audiolähtö, joka voi sijaita kanavan sisäisellä signaalitiellä joko ennen kanavan omaa liukusäädintä (engl. pre-fader) tai sen jälkeen (engl. post-fader).
Beetatestaus
(engl. beta testing) on joko julkinen tai rajattu testausvaihe sovellukselle joka on ohittanut alfaversion vaiheet. Beetatestauksessa kehittäjätiimiä suurempi ryhmä tavallisia käyttäjiä pyrkii paikallistamaan sovelluksesta siihen jääneet virheet.
Bitti
Bitti (engl. bit, eli binary digit, ”binäärinumero”) on tietotekniikassa informaation pienin osanen. Yksittäisellä bitillä on kaksi mahdollista, toisensa poissulkevaa tilaa. Tyypillisesti bitin arvo on joko 0 tai 1.
Audiossa CD-normin mukaisen audion erottelutarkkuus eli resoluutio on 16 bittiä. CD-ääni voi siis ilmaista 65 536 jännitetasoa (16 bittiä = 216 = 65 536 tilaa).
CPU
Katso suoritin
Direct box
katso DI-boksi
DI-boksi
(Direct Injection box) Laite, jonka tehtävänä on muuntaa suora instrumenttisignaali (esimerkiksi sähkökitara tai sähköbasso) linjatasoiseksi, jotta sitä voidaan ajaa esimerkiksi mikserin linjatuloihin. DI-boksin toinen tehtävä on muuttaa balansoimaton signaali balansoiduksi jolloin se on vähemmän altis häiriöille. DI-boksit vaativat useimmiten toimiakseen phantom-jännitettä.
dBFS
katso nollataso
Delay
katso viive
Dekoodaus
katso dekooderi
Dekooderi
Dekooderi on laite, ohjelma tai niiden yhdistelmä, joka purkaa tai erottelee jonkin algoritmin mukaan pakattua, salattua, yhdistettyä tai kätkettyä informaatiota alkuperäiseen muotoon käsittelyä tai esittämistä varten. Katso myös enkooderi.
Dynaaminen mikrofoni
Mikrofonityyppi, jonka toiminta perustuu sähköjännitteen muutokseen magneettikentässä. Mikrofonin kela on kiinnitetty kalvoon, joka puolestaan on joustavilla ripustuksilla kiinni rungossa. Kun ilman liike saa kalvon värähtelemään, kela liikkuu magneettikentässä, ja sen sähköjännite muuttuu. Johtimet kuljettavat tämän jännitteen muutoksen vahvistimeen, joka vahvistaa signaalin esitys- tai tallennuskelpoiseksi.
Dynamiikkaprosessori
Laite tai tietokoneohjelma, jolla rajoitetaan tai laajennetaan audiosignaalin äänenvoimakkuuden vaihteluja. Dynamiikkaprosessoreita ovat esimerkiksi kompressori, ekspanderi ja limitteri.
Editointi
käsiteltävän audiomateriaalin leikkaaminen, siirtely, hiljentäminen, häivytysten tekeminen ja muu muuntelu
Efekti
Laite tai ohjelma jolla voidaan muokata äänisignaalia. Efektejä ovat mm. ekvalisaattori, kompressori, limitteri, gate, filtteri, viive, kaiku, särö, flanger, chorus, phaser
Ekspanderi
Dynamiikkaprosessori, joka vaimentaa kynnysarvon alapuolelle jääviä ääniä ja näin laajentaa signaalin dynamiikkaa.
Ekvalisaattori
Katso taajuuskorjain
Enkoodaus
katso enkooderi
Enkooderi
Enkooderi on laite, ohjelma tai niiden yhdistelmä, joka pakkaa, salaa, kätkee, yhdistää tai muuttaa informaatiota jonkin algoritmin mukaisesti, jolloin informaatio voidaan tallentaa tai siirtää helpommin, nopeammin ja turvallisemmin. Katso myös dekooderi.
GNU
Katso Linux
Hz, hertsi
Kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukainen taajuuden yksikkö. Hertsi ilmoittaa, montako värähdystä tai muuta toimintoa sekunnissa tapahtuu. Audiossa esimerkiksi viritystaso ja näytteenottotaajuus ilmaistaan hertseinä.
ID3-tagi
Menetelmä, jolla tietokoneeseen tai esimerkiksi MP3-soittimeen talletettuun musiikkiin voidaan liittää metatietoa (esittäjä, musiikkilaji ym.). ID3-standardista on olemassa kaksi epäyhteensopivaa versiota: ID3v1 ja ID3v2. Audacityssä suositellaan käytettäväksi jälkimmäistä.
Insert-liitäntä
Mikserin liitäntä signaalin välikäsittelyä varten. Signaali otetaan ulos mikserin kanavasta lähtöliittimen kautta, kierrätetään halutun lisälaitteen kautta ja palautetaan takaisin paluuliittimen kautta. Useimmiten lähtö ja paluu on rakennettu samaan liittimeen, jolloin on käytettävä tarkoitusta varten tehtyä haaroitettua kytkentäjohtoa (y-johto, insert-johto).
Jakaminen
Audacityssä käskyllä Muokkaa > Jaa (CTRL+Y) valittu alue kopioituu ja kopioitu materiaali siirtyy uudelle raidalle alimmaiseksi. Alkuperäiseltä raidalta valittu alue hiljentyy.
Kahdentaminen
Audacityssä käskyllä Muokkaa > Kahdenna (CTRL+D) valittu alue kopioituu ja kopioitu materiaali siirtyy uudelle raidalle alimmaiseksi.
Kaiku
efektilaite tai ohjelma, jolla lisätään ääneen keinotekoisesti jälkikaiuntaa
Kampafiltteri
Kun alkuperäiseen signaaliin lisätään sen kopio hieman viivästettynä, syntyy ääntä huomattavasti värittävä ns. kampafiltteri-efekti. Syntyvän signaalin taajuusvaste koostuu sarjasta piikkejä ja näin muistuttaa ylösalaisin käännettyä kampaa.
Kaukokaapeli
(engl. multicore cable) Moninapakaapeli, jota käytetään, kun useita kanavia täytyy siirtää samanaikaisesti esimerkiksi lavalta miksauspöydän luokse.
Kellotaajuus
Katso suoritin
Keskusmuisti
Katso käyttömuisti
Klikki
Ohjelman sisäinen metronomi
Kompressori
Dynamiikkaprosessori, joka vaimentaa voimakkaita ääniä.
Kondensaattorimikrofoni
Muuttuvan kapasitanssin periaatteella toimiva mikrofoni: kondensaattori koostuu rei'itetystä elektrodista ja ohuesta metallisesta kalvosta, joka vastaanottaa ääniaallot. Kun ilmavirta saa metallilevyn liikkumaan kauemmas ja lähemmäs elektrodista, kondensaattorin sähkövaraus muuttuu. Tämä muutos tuottaa vahvistettavan signaalin. Kondensaattorimikrofoni tarvitsee toimiakseen käyttöjännitteen. Yleisin tapa on käyttää tähän 48 voltin phantom-syöttöä.
Kopiointi ja liittäminen
Audacityssä valintatyökalulla maalatun tiedoston tai sen osan voi kopioida valitsemalla Muokkaa > Kopioi (CTRL+C). Tämän jälkeen se voidaan liittää mille tahansa raidalle valitsemalla Muokkaa > Liitä (CTRL+V).
Kursori
kohdistin, näytöllä liikkuva merkki, joka osoittaa paikan, johon käyttäjän toiminto kohdistuu
Kytkentätaulu
Kiinteissä äänitysyksiköissä käytettävä johtojenkytkentäpaneeli, jossa äänisignaali on helppo reitittää halutulla tavalla.
Käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmä on tietokoneen perusohjelmisto. Se tarjoaa yhdessä tietokoneen laitteiston kanssa kaikille muille ohjelmistoille erilaisia palveluja. Käyttöjärjestelmän tehtäviin kuuluvat muun muassa prosessien hallinta, viestinvälitys, muistinhallinta, suojaukset ja tiedostojärjestelmän ylläpito.
Käyttömuisti
Keskusmuisti eli käyttömuisti on tietokoneohjelmien työmuisti, johon latautuvat käyttöjärjestelmän ohjelmat, suoritettavat sovellukset sekä näiden tarvitsemat tiedot. Keskusmuisti on tyypiltään luku- ja kirjoitusmuistia (RAM, Random Access Memory).
Limitteri
Dynamiikkaprosessori: kompressoria, jonka kompressointisuhde on suuri (esimerkiksi 20:1) kutsutaan limitteriksi.
Linjasisääntulo
(engl. line input) Mikserin linjatasoinen sisääntulo. Laitteet, jotka antavat tarpeeksi vahvistusta, esimerkiksi syntetisaattorit ja DI-boksit, voidaan kytkeä mikserin linjasisääntuloihin.
Linjataso
Äänityössä käytettävän analogisen signaalitien jännitetasostandardi. Normaali ammattilaitteiden täysi taso on +4 dBu; kotistudiolaitteissa käytetään usein alennettua puoliammattilaistasoa -10 dBV.
Linjaulostulo
(engl. line out) Mikserin linjatasoinen lähtökanava.
Linux
Linux eli GNU/Linux on suosittu käyttöjärjestelmä. Se syntyi alun perin Unix-tyyppisen käyttöjärjestelmän kopioksi, ja siitä on vähitellen kehittynyt varteenotettava ja monipuolinen Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä.
Loppuhäivytys
(fade out) äänenvoimakkuuden laskeminen portaattomasti alkutasosta hiljaisuuteen
Masterointi
Viimeinen luova työvaihe uuden äänitteen tekemisessä; masteroinnissa raitojen eli musiikkikappaleiden äänimaailmaa tasapainotetaan (taajuuskorjaus) sekä nostetaan äänenvoimakkuus nykystandardien mukaiselle kaupalliselle tasolle (kompressointi ja limitointi).
Merkki
haluttuun kohtaan projektissa lisättävä selventävä teksti, joka indikoi esimerkiksi kappaleen osan vaihtumista
MIDI
Lyhenne sanoista Musical Instrument Digital Interface. MIDI on standardi, jonka avulla laitteet kuten syntetisaattorit ja sekvensserit kommunikoivat keskenään.
Miksaus
Kahden tai useamman äänilähteen tai raidan yhteensovittamista käyttäen apuna esimerkiksi tasonsäätöä, panorointia, taajuuskorjaimia ja efektointia.
Miksauspöytä
Miksauspöytä eli mikseri on laite, jolla voi yhdistää eri äänilähteitä yhdeksi ja mahdollisesti muokata ääntä ekvalisaattorilla ja muilla efekteillä. Erilaisia miksereitä käytetään mm. äänitysstudioissa, klubeilla ja konserttisaleissa. Musiikinteko-ohjelmissa on usein oma, sisäinen mikserinsä. Miksereiden hinnat vaihtelevat käyttötarkoituksen, ominaisuuksien ja laadun mukaan muutamasta kymmenestä useisiin tuhansiin euroihin.
Mikseri
Katso miksauspöytä
Monofonia
yksikanavainen äänentoisto tai monosignaalin toistaminen kaksikanavajärjestelmässä
Monoraita
yksikanavainen ääniraita
Moniraitalähtö
(engl. Direct out) Mikserissä plugiulostulo, joka lähettää kanavaan tulevan signaalin ulos mikseristä riippuen sellaisenaan tai ekvalisaattrorin jälkeen. Moniraitalähdöt kytketään useimmiten moniraitatallentimeen.
Mp3
Mp3 (eli MPEG I, layer 3) on MPEG-1 -standardiin perustuva häviöllinen äänenpakkausmenetelmä. MP3 on suosittu tiedostomuoto, koska sen avulla voidaan pakata digitaalinen musiikki noin kymmenesosaan CD-normin mukaisesta koosta äänenlaadun kovinkaan pahasti heikkenemättä.
Nollataso
digitaaliaudiossa täysi taso eli digitaalinen nollataso (o dBFS); korkein mahdollinen digitaalisen audiosignaalin taso
Nollakohta
Audacityssä projektin alkukohta
Näytteenottotaajuus
Näytteenottotaajuus kertoo, kuinka paljon jatkuvasta signaalista otetaan näytteitä sen muuntamiseksi diskreetiksi. Esimerkiksi CD-normin mukaisen äänisignaalin tapauksessa näytteenottotaajuus on 44,1 kHz eli sekunnin aikana signaalista otetaan 44100 näytettä.
Ogg vorbis
Patentiton ja lisenssimaksuton äänenpakkausmenetelmä, joka pohjautuu avoimeen lähdekoodiin. Ogg vorbis on joidenkin objektiivisten testien mukaan äänenlaadultaan parempi kuin MP3, mutta ei ole yleistynyt samalla tavalla.
Ohjelmatason läpitoisto
Päälleäänitettävä raita toistetaan tietokoneohjelman läpi. Tietokoneesta ja äänikortista riippuen tämä voi aiheuttaa pientä viivettä.
Overhead-stereopari
Rumpujen ylle asetettava mikrofonistereopari, jonka tarkoituksena on poimia koko rumpusetin tai symbaalien ääntä. Overhead-mikkeinä voidaan käyttää esimerkiksi pienikalvoisia kondensaattorimikkejä.
Panorointi
signaalin sijoittaminen stereokannalle
Phantom-jännite
Kondensaattorimikrofoneille syötettävä 48 voltin käyttöjännite. Phantom-jännite voidaan syöttää mikseristä mikrofoniin XLR-kaapelia pitkin. Jännitteen kytkin on merkitty laitteeseen yleensä tekstillä "phantom" tai "+48V".
Piirtotyökalu
Audacityssä piirtotyökalulla voidaan piirtämällä editoida tiedoston aaltomuotoa.
Pikamiksaus
Audacityssä pikamiksaus luo halutusta määrästä raitoja stereotiedoston.
Plug-in
Ohjelmistojen laajennusosia, joilla voidaan lisätä ohjelmiston toiminnallisuutta ja ominaisuuksia. Musiikinteossa plug-init ovat yleensä efektejä, joilla ääntä voidaan muokata eri tavoilla. Eri ohjelmistoissa käytetään erilaisia plug-in –formaatteja.
Projekti
tiedosto, johon tallentuvat esimerkiksi tehdyn äänitykset tiedot
Päälleäänitys
Äänittäminen siten, että aikaisemmin äänitetyt pohjaraidat soivat mukana. Esimerkiksi poptuotannossa lauluäänitys tehdään tyypillisesti päälleäänityksenä.
Ristihäivytys
(cross fade) kahden äänileikkeen yhdistäminen siten, ettei saumakohta kuulu
RTAS
RTAS ja AS ovat Digidesign Pro Tools -ohjelmiston käyttämiä plugin-formaatteja. RTAS on lyhenne sanoista Real Time Audio Suite, AS sanoista Audio Suite.
Sekvensseri
Laite tai ohjelmisto, jolla voidaan nauhoittaa ja toistaa musiikintekolaitteiden kuten syntetisaattoreiden ohjausinformaatiota.
Sound check
Ennen äänitystä tehtävä testi, jossa mikrofonien esivahvistimet säädetään sopivalle tasolle ja varmistetaan, että signaali on häiriötön.
Sovellus
tiettyyn tarkoitukseen kehitetty tietokoneohjelma
Spektrogrammi
kuvaaja, joka esittää audiosignaalin taajuussisällön aikajanalla
Stereofonia
kaksikanavainen audiosignaali tai äänentoisto, jossa äänen eri osatekijät paikallistuvat kiinteästi joihinkin tulosuuntiin stereokannalla
Stereokanta
Kuulijan eteen, kaiuttimien rajaamaan sektoriin muodostuva sterofoninen äänikenttä.
Stereolähtö
Kaksikanavaisen äänilaitteen, kuten esimerkiksi CD-soittimen tai tietokoneen lähtökanavat. Liitin voi olla tyypiltään esimerkiksi kaksikanavainen mono-RCA, -plugi, -XLR; stereoplugi tai ministereoplugi.
Stereoraita
Kaksikanavainen ääniraita, joka sisältää vasemman (L) ja oikean (R) kanavan informaation.
Stereoulostulo
katso stereolähtö
Suljetut kuulokkeet
kuulokkeet, jotka päähän asetettuina eristävät ulkopuolista ääntä
Suoritin
Suoritin tai prosessori (engl. Central Processing Unit eli CPU) on tietokoneen sydän, joka suorittaa tietokoneohjelman sisältämiä konekielisiä käskyjä. Mikäli suorittimen kaikki osat on pakattu yhdelle mikropiirille, kutsutaan sitä mikroprosessoriksi. Kaikki nykyiset suorittimet ovat mikroprosessoreja.
Tietokoneen yleisnopeus riippuu paljon juuri suorittimen nopeudesta. Suorittimen nopeus riippuu sekä sen käyttämästä teknologiasta että kellotaajuudesta. Kellotaajuus ilmoitetaan megahertseinä (MHz) tai gigahertseinä (GHz).
Särö
(distortion) Teknisistä syistä johtuva signaalin aaltomuodon muutos. Särö voi musiikin teossa olla joko toivottua tai epätoivottua. Äänityslaitteistossa särö on yleensä epätoivottua, mutta esimerkiksi sähkökitaran ääntä muokataan erittäin yleisesti lisäämällä siihen säröä.
Taajuus
Jaksollisen ilmiön tietyssä ajassa tapahtuva toistojen tai värähdysten määrä. Akustiikassa käsite taajuus vastaa kuultavan äänen korkeutta. Taajuuden mittayksikkö on hertsi (Hz).
Taajuuskorjain
Ekvalisaattori. Laite tai ohjelma, jolla muutetaan käsiteltävän signaalin taajuusjakaumaa eli basson, keskialueen ja diskantin välisiä suhteita.
Toistaminen
signaalin kuunteleminen
Toistosilmukka
(engl loop) valitun alueen kuuntelemisen jatkuva toistaminen
Unix
Unix on laitteistoriippumaton käyttöjärjestelmä, jonka kehityksen aloittivat AT&T:n Bell Labsin työntekijät, ml. Ken Thompson ja Dennis Ritchie vuonna 1969.
Nykyään on olemassa useita alkuperäisestä Unixista polveutuvia käyttöjärjestelmiä, joista käytetään nimitystä Unix, tai Unixin kaltaiset käyttöjärjestelmät. Toisinaan "unixeihin" lasketaan kuuluvaksi myös GNU/Linux.
Vaimentaminen
Audacityssä osa tiedostosta voidaan vaimentaa valitsemalla Muokkaa > Vaimenna (CTRL+L). Vaimentaminen on siis kuin leikkaamista, mutta tiedoston pituus pysyy ennallaan.
Valkoinen kohina
(white noise) Satunnainen äänisignaali, jossa esiintyy samalla voimakkuudella kaikkia taajuuksia.
Viive
(engl. delay) efektoinnissa laite tai ohjelma, joka lisää signaaliin määrätyn ajan kuluttua toiston tai useita toistoja
Valintatyökalu
Audacityssä valintatyökalulla voidaan asettaa kursori halutulle kohdalle tai valita haluttu alue esimerkiksi editointia varten.
Verhotyökalu
Audacityssä verhotyökalulla voidaan tehdä erilaisia häivytyksiä.
VST
Yleisin plugin-formaatti jota tukee suuri osa ohjelmistoista, mm. Cubase sekä FL Studio. VST-standardi on alunperin Steinbergin kehittämä teknologia ja siitä on erikseen sekä Windows- että Mac-versiot.
WAV
Microsoftin kehittämä äänitiedostomuoto, joka sisältää pakkaamatonta yksi- tai useampikanavaista PCM-äänidataa. Sanasta käytetään myös muotoa WAVE.
WAVE
Katso WAV
White noise
Katso valkoinen kohina
XLR-liitin
XLR-kaapelin liitin.
XLR-kaapeli
Pyöreä, kolminastainen liitin balansoidun, analogisen linjan kytkentään. Yleisesti käytössä mm. mikrofonijohtona.
Y-johto
Katso insert-liitäntä
ZIP
tiedonpakkausmenetelmä, joka pakkaa jokaisen tiedoston erikseen
Zoomaustyökalu
Audacityssä zoomaustyökalulla näkymää voidaan lähentää (vasen klikkaus) tai loitontaa (oikea klikkaus). Kun zoomaustyökalulla valitaan alue, kuva zoomaa kyseiseen alueeseen.
Ääni
Mekaanista aaltoliikettä, joka etenee väliaineessa. Väliaine voi olla missä tahansa olomuodossa. Kaasuissa ja nesteissä etenee vain pitkittäinen aaltoliike, kiinteissä aineissa esiintyy myös poikittaisia aaltoja. Ääni voidaan havaita kuuloaistimuksena, tuntoaistimuksena tai mittaamalla.
Äänikoe
Katso sound check
Äänikortti
Äänikortti on tietokoneen lisälaite, joka mahdollistaa äänen nauhoittamisen ja toistamisen tietokoneella. Viime vuosina äänikorttien ominaisuudet ovat kasvaneet nopeasti. Nykyään on hyvät mahdollisuudet tuottaa laadukasta ääntä pienellä rahalla, koska äänikorttien hinnat laskevat koko ajan ominaisuuksiin nähden.
Äänileike
(audio clip) Katso audioleike.