Esittelyssä: viisi luovia aloja uudistavaa, innovatiivista hanketta

Strategisesta muotoilusta kilpailukykyä, hyötypeleistä hyvinvointia, luovaa osaamista meriteollisuuteen, kulttuurimatkailureittien kehittämistä ja luovien alojen rahoituksen monipuolistamista. Vuonna 2017 on aloittanut useita Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia hankkeita, jotka etsivät ja toteuttavat ratkaisuja luovien alojen haasteisiin mm. lisäämällä rahoitusosaamista sekä kouluttamalla luovia osaajia tarjoamaan ja hyödyntämään asiantuntemustaan myös muilla aloilla.

 

CFF – Culture Creative Fund

Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä rahoituksen suomalaiset uranuurtajat Mesenaatti.me ja Fundu Oy kehittävät sekä toteuttavat CCF-hankkeessa ratkaisuja luovien alojen rahoituksen haasteisiin. Ratkaisuilla vahvistetaan luovan alan yritysten, tuottajien ja osaajien omaa rahoitusosaamista sekä monipuolistetaan tuotantojen ja projektien rahoittamista kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa toteutetaan alan toimijoiden rahoitushankinnan pilotteja ja kaupallistamisprojekteja sekä tarjotaan koulutuksia ja valmennusta erilaisten rahoitustyökalujen monipuoliseen käyttöön osana luovan alan tuottajuutta.

Lisätietoja
www | facebook

 

Design or Die

Hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. Luova osaaminen ja muotoilu nähdään hankkeessa laaja-alaisena ja strategisena keinona vahvistaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvonluontia sekä kilpailukykyä. Hankkeessa vahvistetaan luovien alojen sisäistä ja eri toimijaverkostojen yhteistyötä hyödyntämällä monialaisia toimintatapoja- sekä siihen perustuvaa osaamista. Hanke tähtää luovien alojen ammattilaisten, harrastajien ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen.

Lisätietoja
www

 

HYPE – Rajat ylittävä hyötypelikoulutus

Hyötypeleillä on suuri potentiaali ratkaista monen toimialan haasteita ja toisaalta luoda uutta liiketoimintaa. Pelien kehittäminen vaatii monialaista osaamista, johon vastaavaa koulutustarjontaa on erittäin niukasti. HYPE kehittää työelämälähtöistä monialaista hyötypelikoulutusta. Hankkeessa keskitytään erityisesti hyvinvointialaan. HYPE-hankkeessa luodaan myös uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen.

Lisätietoja
www
#HYPEkoulutus

 

Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool)

IRM-Tool on innovaatiohanke, joka törmäyttää meriteollisuutta ja luovia aloja. Projektissa kehitetään konsepti/työkalu, jonka avulla innovaatioteoriat saadaan kenen tahansa hyödynnettäväksi konkreettisesti huolimatta ohjaavan henkilön tai kohderyhmän ammatillisesta taustasta. Projektissa kehitettävä työkalu pilotoidaan meriteollisuuden yritysten sekä luovan alan eri osaajien kanssa. Työkalun kehittämisessä hyödynnetään myös mm. palvelumuotoilun sekä media-alan osaamista. Projekti eroaa aiemmista rajapintainnovaatioiden kokeiluista ja pilotoinneista siinä, että se keskittyy erityisesti innovaatioprosessin loppuvaiheisiin, kuten konseptointi- ja lanseerausvaiheiseen. Projektista saadaan tietoa meriteollisuuden ja luovien alojen tarpeisiin sekä eri alojen koulutuksen kehittämiseen sekä koulutusviennin edistämiseen.

Lisätietoja
www

 

Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille – kulttuurimatkailureittien kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on matkailuteiden ja kulttuuristen reittien kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja osaamisverkostojen kanssa. Sisältöosaaminen, sekä kulttuurisia ja luovia aloja yhdistävä palvelumuotoilu, luovat uudenlaisia työmahdollisuuksia. Monialainen verkostoituminen ja ansaintalogiikan rakenteiden kehittäminen tukevat myös reittitoiminnan jatkuvuutta. Hankkeen tuloksena syntyvä, verkossa julkaistava, reittitoiminnan opas jäsentää ja mallintaa ratkaisuja reittitoiminnan verkostoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviin haasteisiin. Yhteisen valmennusprosessin tavoitteena on myös kansallisten toimijoiden valmentaminen kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi osallistumaan jäsenenä Euroopan neuvoston kulttuurireitteihin.

Lisätietoja
www

 

Löydät kaikki hankkeet täältä.