Rahoitusinfo

 

Mikä on ESR?

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla pyritään parantamaan työllisyyttä erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

 

Lisätietoja rakennerahastojen toiminnasta ja yleisistä tavoitteista täältä

Millainen hanke saa rahoitusta?

Rakennerahastoista rahoitettavan ESR- tai EAKR-hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta.

 

Ohjelmassa on kuvattu tavoitteita toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla. Keskeisiä tavoitteita ovat:

 • innovoinnin ja uuden luomisen edistäminen

 • työpaikkojen ja yritysten kehittäminen

 • kasvun tukeminen

 • osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

 • osallisuuden lisääntyminen

Lisätietoja hakukriteereistä täältä

Luovaa osaamista

Tällä hetkellä ei ole käynnissä olevia hakuja.

Luovaa osaamista -kokonaisuuden tavoitteena on luovan osaamisen hyödyntäminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivissa yrityksissä ja liike-elämässä, oppilaitoksissa ja julkiselle sektorilla, jolloin luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllään parantuvat. Tavoitteena on niin taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden kuin kasvu- ja rakennemuutosalojen toimijoiden entistä vahvempi yhteistyö.

Rahoitettavien hankkeiden avulla

 • Lisätään luovaa osaamista ja opetusta Suomessa

 • Edistetään monialaista toimintaa

 • Vahvistetaan luovaa taloutta sekä uusia kasvualoja

 • Tuetaan aineettoman arvonluonnin kehitystä

Luovan osaamisen toimenpidekokonaisuuden rahoittava viranomainen on Hämeen ELY-keskus.

 

Osallistamalla osaamista

Tällä hetkellä ei ole käynnissä olevia hakuja.

Osallistamalla osaamista -kokonaisuus kohdistuu kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotyön osallistavien sekä niiden ja oppilaitosten yhteistoimintaa vahvistavien toimintamuotojen kehittämiseen ja tavoitteena on nuorten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen. Näillä toimilla on vahva yhteys muun muassa opiskelumotivaation lisäämiseen ja oman koulutuspolun löytämiseen.

Rahoitettavien hankkeiden avulla

 • Edistetään osallistavaa toimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä Suomessa
 • Nostetaan työllisyysastetta
 • Parannetaan työhyvinvointia ja työtuottavuutta
 • Osallistetaan lapset ja nuoret tietoyhteiskuntaan

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Muut rahoitusmahdollisuudet

Julkiset tahot kuten EU ja Suomen ministeriöt sekä yksityiset säätiö ja rahastot tarjoavat paljon erilaisia rahoitusmahdollisuuksia niin luovilla aloilla toimiville järjestöille, yrityksille ja henkilöille kuin osallisuutta edistäville tahoille paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan sekä hankkeisiin.

 

Alla on koottuna tahoja, jotka tarjoavat rahoitusta ainoastaan näiden alojen toimijoille ja tahoja, joiden katsantokanta on laajempi, mutta rahoitusinstrumentin tavoitteisiin on kirjattuna suoraan tai epäsuorasti luovan osaamisen ja/tai osallisuuden edistäminen tai joiden tiedetään rahoittaneen myös näiden alojen hankkeita tai toimijoita.

 

Klikkaamalla otsikkoa saat tekstin näkyviin.

Muu EU- ja kansainvälinen rahoitus

Muu EU- ja kansainvälinen rahoitus

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä.

 

Erasmus +
Valtavasti rahoitusmahdollisuuksia koulutuksen, nuorisotoimen sekä liikunnan ja urheilun aloilla.

 

Europe for citizens
Kunnille, kuntaliitoille ja järjestöille esim. kansalaisten osallistumisen lisäämiseen

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Maaseutuohjelmalla tehdään maaseudusta parempi paikka, keinoina on mainittu mm. kulttuurin vahvistaminen.

 

Horisontti 2020
EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita – myös innovointia pk-yrityksissä.

 

COSME
COSME on EU-ohjelma, joka mm. helpottaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja tukee kansainvälistymistä.

 

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)
EaSIn avulla edistetään mm. työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta sekä sosiaalista yrittäjyyttä erilaisin toimenpitein.

 

EU:n terveysalan toimintaohjelma
Tavoitteena on mm. edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia sekä edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä.

 

Interreg Pohjoinen
EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen Euroopan pohjoisosissa.

 

Central Baltic Interreg
Ohjelma-alueeseen kuuluu Suomesta Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat.

 

Botnia-Atlantica
EU-ohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

 

Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelma
Ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita Euroopan pohjoisilla alueilla EU:n jäsenmaissa, Norjassa ja Islannissa.

 

Interreg Baltic Sea Region
Ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita Itämeren ympärysmaissa.

 

Kolarctic CBC
EU, Suomi, Norja, Venäjä ja Ruotsi rahoittavat yhteistyöhankkeita Pohjois-Kalotin alueella ja Luoteis-Venäjällä.

 

Karelia ENPI CBC
Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ohjelma-alueella rajanylittävän yhteistyön avulla. Ohjelma vuosille 2014–2020 on valmisteilla.

 

South-East Finland – Russia CBC
Kahden edellisen ohessa kolmas Suomen ja Venäjän alueiden välinen yhteistyöohjelma. Lisätietoa ohjelmasta vuosille 2014 – 2020 on luvassa pian.

 

Euroopan nuorisosäätiö (EYF)
EYF on Euroopan neuvoston säätiö, joka tukee nuorisotoimintaa Euroopassa. Tietoa suomeksi löydät täältä.

 

Kaikki Opetushallituksen kansainvälistymiseen liittyvät ohjelmat
Opetushallitus (ent. CIMO) koordinoi harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia sekä vastaa EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Suomessa.

 

Opas tuensaajille: Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet
Opas antaa yleiskuvan tärkeimmistä EU-rahoituksen lähteistä ja antaa esimerkkejä siitä, miten eri rahastojen virtoja voidaan yhdistellä.

Kansallinen rahoitus

Kansallinen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
OKM myöntää valtionavustuksia ja harkinnanvaraista hanketukea sekä jakaa palkintoja mm. koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan, urheilun ja nuorisotyön aloilla.

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
STM välittää tietoa ja myöntää avustuksia sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikan alueilla.

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimia yritystukia kohdennetaan voimakkaasti kasvuhakuisille yrityksille uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

 

 

Taiteen edistämiskeskus
Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille.

 

 

Opetushallitus
Opetushallitus välittää ja kerää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä myöntää valtionavustuksia kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin.

Alueellinen rahoitus

Alueellinen rahoitus

Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset apurahat ja toimipisteet
 

Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät rahoitusta esimerkiksi liikunnan ja kirjastojen kehittämiseen.

 

Maakuntaliitot
Maakuntaliitot välittävät tietoa ja koordinoivat monenlaisia alueellisia ja kansallisia rahoitushakuja. Osa maakunnista jakaa myös maakunnan kehittämisrahaa. Lisää tietoa maakuntaliittojen jakamasta rahoituksesta löydät alla olevien linkkien takaa.

Paikallinen rahoitus

Paikallinen rahoitus

Kunnat
Useat kunnat myöntävät vuosittain erilaisia avustuksia esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoalan järjestöille, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä taiteilijoille. Lisäksi kunnat voivat tukea kuntalaisten itse järjestämää toimintaa, esim. Oulun kaupunki myöntää NERO-toimintarahaa nuorille.

 

Leader-rahoitus
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen paikalliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt.

Säätiöt ja rahastot

Säätiöt ja rahastot

Suomalaiset säätiöt ja rahastot

 

Suomen kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille.

 

Svenska kulturfonden
Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.

 

Saamelaisen kulttuurin ja saamenkielisten järjestöjen tukeminen
Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakaa vuosittain valtion talousarviossa (pääluokka 29, opetusministeriö) saamenkielisen kulttuurin ja saamelaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen osoitetun määrärahan.

 

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
AVEK tukee lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataiteen tuotantoa, kulttuurivientiä, festivaalien ja tapahtumien järjestämistä sekä av-tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutusta. OKM:n DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.

 

Musiikin edistämissäätiö

 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hakemistot ja luettelot

Hakemistot ja luettelot

AURORA-tietokanta
AURORA-tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea.

 

Fyrk.fi
På fyrk.fi hittar du information på stipendier från privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

 

Kansalaisfoorumin rahoitushakemisto

 

Jelli järjestöpalvelu: Säätiöt, rahastot ja eri ohjelmat rahoitusmahdollisuutena

 

Opas tuensaajille: Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet

 

Kalakukko ry: Yleishyödyllisen toiminnan rahoitusvälineitä 2014 (osin vanhentunutta tietoa)

 

Nuorisotyön- ja toiminnan rahoituslähteitä

 

Rahoitusta elokuva- ja av-aloille

 

Tanssin Tiedotuskeskus: apurahahaut ilmoitustaululla

 

Teatterin tiedotuskeskus: apurahavahti

 

Kirjailijaliitto: apurahat

 

Kuvittajat ry: apurahakalenteri

 

Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty: säätiöt ja apurahat

 

Elokuva- ja AV-alan rahoituslinkkejä

 

Rahoitusta kulttuurin ja taiteen esteettömyyden edistämiseen

 

Rahoitusta kulttuurimatkailun kehittämiseen (osin vanhentunutta tietoa)

 

Järjestöjen rahoitusverkosto Innokylässä